Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài chính

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8052/TCT-CS
V/v: Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê tài chính.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Tham gia ý kiến vào công văn số 339/TXNK-CST ngày 09/10/2013 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, các phương tiện vận chuyển mà Công ty cho thuê tài chính (Công ty CTTC) nhập khẩu để cho các doanh nghiệp khác thuê tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thuế GTGT là loại thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam, không phân biệt người mua bán hàng hóa, dịch vụ đó là ai. Chính sách thuế GTGT hiện hành quy định máy móc, thiết bị, nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu thuộc loại chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được áp dụng mức thuế suất 5%; đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển nhập khẩu phải áp dụng mức thuế suất 10%; riêng trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) trực tiếp nhập khẩu thì máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT vì đây là quan hệ mua bán giữa nước ngoài với khu phi thuế quan. Do vậy, hiện Công ty CTTC đang gặp vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển nhập khẩu để cho DNCX thuê tài chính.

Hiện Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của một số Cục Thuế hỏi về chính sách thuế GTGT đối với trường hợp Công ty CTTC mua tài sản trong nước để cho DNCX thuê tài chính.

Trường hợp áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP, theo đó, trường hợp Công ty CTTC mua trong nước hoặc nhập khẩu máy móc, thiết bị để cho thuê tài chính được áp dụng chính sách thuế GTGT, thuế nhập khẩu như trường hợp bên thuê trực tiếp mua hoặc nhập khẩu các tài sản này thì quy định này không phù hợp đối với trường Công ty CTTC mua tài sản trong nước vì không đáp ứng được điều kiện về tờ khai hải quan để được áp dụng mức thuế suất 0% (Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Thuế đề nghị báo cáo Bộ về trường hợp CTTC nhập khẩu máy móc, thiết bị để cho thuê tài chính phải áp dụng chính sách thuế GTGT theo quy định hiện hành, không áp dụng chính sách ưu đãi theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến tham gia của Tổng cục Thuế, kính chuyển Tổng cục Hải quan tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

tapchithue.com


Tags : chu ky so gia re, chữ ký số giá rẻ