Tư vấn trực tuyến


08 88 039 123 - Ms Ngọc

090 23 24 838 - Mr Quang

Điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định bổ sung quy định chấp nhận chứng thư số nước ngoài tại Việt Nam. Cụ thể, chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam khi thuê bao được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép sử dụng chứng thư số đó. Thời hạn giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam không quá 5 năm.

Đối tượng được xin cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam bao gồm: Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật; tổ chức nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Phạm vi sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam là các giao dịch thuộc phạm vi hoạt động, kinh doanh của các đối tượng nêu trên; các giao dịch điện tử đặc thù do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Nghị định cũng bổ sung quy định điều kiện sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận. Theo đó, thuê bao sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam thuộc đối tượng nêu trên và có thông tin về thuê bao tại một trong các văn bản sau đây xác thực thông tin trên chứng thư số: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư; văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; trường hợp được ủy quyền, phải có ủy quyền, cho phép hợp pháp sử dụng chứng thư số và thông tin về thuê bao được cấp chứng thư số phải phù hợp với thông tin trong văn bản ủy quyền, cho phép.

Đối với chứng thư số máy chủ, thuê bao sở hữu phải đáp ứng điều kiện quy định  và thông tin sở hữu tên miền, thông tin máy chủ, địa chỉ mạng công cộng gán cho máy chủ phải phù hợp với thông tin trên chứng thư số.
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014.

Hoàng Diên